новини


ЗАТВЕРДЖУЮ   Директор   закладу  дошкільної освіти  (ясел-садка) №13 «Берізка»   ____________Примушко Н.М.   _ _ ”                    _ 2021року   ОСВІТНЯ ПРОГРАМА Закладу дошкільної освіти (ясел-садка) №13    „Берізка” Ніжинської міської ради Чернігівської області на 2021-2022 навчальний рік       СХВАЛЕНО                                                   на засіданні  педагогічної ради                                            закладу дошкільної освіти  (ясел-садка)  № 13 «Берізка»                                                           (протокол  № 1 від 31.08.2021р.)          ВСТУП Пріоритетний напрямок роботи закладу дошкільної освіти  (ясел – садка) №13  «Берізка» −  національно-патріотичне, духовне  виховання малого українця на засадах Концепції національного виховання Софії Русової, оновленого  Базового компоненту дошкільної освіти України. Основні концептуальні підходи до розробки Освітньої програми базуються на основі чинного законодавства відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016- 2020 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності(затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), інших нормативно-правових актів. Освітня програма діяльності закладу  дошкільної освіти зорієнтована на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, збереження дитячої субкультури, взаємозв’язок усіх сторін її життя та створення умов для соціально-емоційного благополуччя й адаптації кожної дитини в соціумі дорослих та однолітків шляхом засвоєння культурно-комунікативних засобів спілкування. Цілі і завдання Освітньої програми закладу дошкільної освіти  визначаються відповідно до його Статуту і реалізованими програмами, технологіями. Заклад прагне задовольнити потреби громадян відповідної території мікрорайону міста в здобутті дошкільної освіти, забезпечити відповідність рівня дошкільної освіти вимогам оновленого Базового компонента дошкільної освіти; створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров’я дітей відповідно до санітарно-гігієнічним вимог та забезпечувати їх дотримання. Освітня програма враховує потреби дитячого контингенту. Терміни реалізації освітньої програми закладу дошкільної освіти передбачено на період 2021-2022 н.р. Розділ 1.Методична проблема та завдання на 2021-2022 н.р.   Забезпечити  в закладі дошкільної освіти  умови  для оптимізації  та гармонізації освітньо-виховного  процесу, спрямованого на  реалізацію завдань  національно-патріотичного виховання, підвищення професійної майстерності педагогів та оновлення освітньо-виховного  процесу,щодо формування загальнолюдських цінностей у дошкільників, моральних  якостей у співпраці з батьками та громадськістю на засадах золотих праць Софії Русової .
 1. Спрямувати роботу педагогічного   колективу на  створення оптимальних умов для отримання дітьми якісної дошкільної освіти, реалізацію перспектив компетентнісного  розвитку дитини    в контексті оновленого Базового компоненту дошкільної освіти через реалізацію проєкту «На шляху до якісного  дошкілля». 
 2. Продовжити роботу щодо реалізації   завдань  формування соціально-громадянської компетентності в контексті оновленого Базового компоненту дошкільної освіти,  освітній  напрям «Дитина в соціумі»,  на засадах ідей С.Русової, В.Сухомлинського, сучасних освітніх технологій.
 3. Активізувати роботу щодо формування екологічно і соціально доцільної поведінки дошкільників у контексті освіти для сталого розвитку – актуального інноваційного напряму  розвитку освіти в Україні та світі.
 4. Продовжити роботу щодо реалізації освітнього напряму «Особистість дитини» БКДО, спрямованого на формування особистісної компетентності дошкільника  на засадах педагогіки партнерства засобами гри (соціо-ігрової   взаємодії;    художнього слова), ін.
Шляхи реалізації завдань: – Блочно-тематичне, проектне планування. – Організація розвивального середовища. – Інтеграція різних видів діяльності. – Використання в освітньому процесі інноваційних технологій, зокрема, музейної педагогіки, психолого-педагогічного проектування. – Співпраця з родинами вихованців. ЗАВДАННЯ НА ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 2022р.
 •   Охопити системним оздоровленням  дітей дошкільного закладу  шляхом введення гнучкого динамічного режиму, оптимізації рухового режиму, використання різноманітних засобів та форм загартування.
 •   Використовувати  пошуково-дослідницьку діяльність  для формування еколого-валеологічної компетентності   дошкільників та їх ціннісного ставлення до довкілля і власного здоров’я.
 •   Продовжувати здійснювати просвіту батьків з питань оздоровлення і розвитку дітей.
 • Створити та ефективно використовувати розвивальне середовище ЗДО для реалізації  освітніх ліній БКДО у грі  та вимог безпеки життєдіяльності.
  Розділ 2. Права та обов’язки здобувачів освіти Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою  держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. Права та обов’язки батьків здобувачів освіти Статтею 55-ю Закону України «Про освіту» визначено права та обов’язки батьків здобувачів освіти. Ця стаття починається із того, що виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини, як особистості. Батьки мають рівні права та обов’язки щодо освіти і розвитку дитини. Далі безпосередньо йдеться про батьків здобувачів освіти. Батьки мають право: – захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти; – звертатися до закладів освіти, органів управління освітою з питань освіти; – обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти; – брати участь у громадському самоврядуванні закладу освіти, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти. Окремо варто звернути увагу на такі права батьків: – завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у закладі освіти та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини; – брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану; – отримувати інформацію про діяльність закладу освіти, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у закладі освіти та його освітньої діяльності. При цьому батьки здобувачів освіти зобов’язані: – виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до здоров’я свого й оточуючих, довкілля; – сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання; – поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу; – дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя. Особливо варті уваги й такі обов’язки батьків, які знадобляться в сучасному житті. Наприклад, формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, миру та злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану. Батьки зобов’язані: – настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема, правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; – формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України; – виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей , дбайливе ставлення до історико-культурного надбання держави; – дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності). У ч.4 ст.55 Закону вказано, що держава надає батькам здобувачів освіти допомогу у виконанні ними своїх обов’язків, захищає права сім’ї. При цьому органи державної влади та місцевого самоврядування мають поважати право батьків виховувати своїх дітей відповідно до власних релігійних і філософських переконань, а суб’єкти освітньої діяльності мають враховувати відповідні переконання під час організації та реалізації освітнього процесу, що не повинно порушувати права, свободи та законні інтереси інших учасників освітнього процесу. Закон України «Про дошкільну освіту» Стаття 36.Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють
 1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
– вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти; – обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу; – звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей; – захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.
 1. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані:
– виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до довкілля; – забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою; – постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей; – поважати гідність дитини; – виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв. Розділ 3. Умови забезпечення якості дошкільної освіти Якісна освіта – це освіта, спрямована на формування нової життєво компетентної особистості, це освіта, яка враховує сутнісні індивідуальні характеристики кожної дитини, розкриває та розвиває її задатки й обдаровання і на цій основі забезпечує максимальну реалізацію її потенціалу; це освіта, здатна до безперервної модернізації та інновацій, потенційно спроможна давати адекватні відповіді на виклики цивілізації; це освіта, яка забезпечує відповідність освітнього процесу та змісту освіти прийнятим Державним стандартам. Головне завдання ЗДО №13 «Берізка» – забезпечити юне покоління якісною освітою, тобто виплекати активну, самодостатню, інноваційну особистість, здатну вчитися впродовж життя, орієнтуватися у новому швидкозмінному світі і бути конкурентоспроможною в ньому. Показником правильної кадрової політики є стабільність кадрового складу. Адміністрація закладу постійно опікується питанням фахового зростання працівників, психологічного мікроклімату в колективі. Якісний склад педагогічних працівників на 2021-2022н.р.
Категорія педпрацівників Всього педпрацівн. Освіта
Середня спец. Вища
1 Завідуюча 1   1
2 Вихователь-методист 1 1  
3 Вихователі 11   11
4 Музичний керівник 2 1 1
5 Практичний психолог 1   1
6 Інструктор з фізичного виховання 1   1
  Всього: 17 2 15
Головним завданням методичної служби ЗДО є постійна робота щодо педагогічного  росту вихователів, складовими якої є професійна та особистісна зрілість. Формування професійної зрілості педагогів відбувається шляхом: – стимулювання їх службової і суспільної активності, оновлення і удосконалення знань; – формування нового, сучасного педагогічного мислення, у дусі гуманістичної, національно-патріотичної, духовної педагогіки, спрямованого на вирішення завдань розвитку суб’єктності дитини в освітній діяльності; – удосконалення педагогічної і методичної майстерності на основі оволодіння новими психозберігаючими педагогічними технологіями; – удосконалення діяльності педагогів з організації творчої, активної, самостійної роботи дітей на заняттях; – формування вмінь і навичок аналізу освітнього процесу в цілому і самоаналізу своєї освітньої діяльності; – виявлення, узагальнення і впровадження перспективного педагогічного досвіду; – залучення педагогів до пошукової діяльності на підставі доступних і зрозумілих їм методик. Особистісну зрілість педагога засвідчує його особистісна та соціальна компетентність. Особистісна компетентність визначається комплексом особистісних якостей та вмінь, а саме: – інтелектуальних (креативності, евристичності, здатності виділяти головне й другорядне, встановлювати закономірності, аналізувати, порівнювати, узагальнювати, бачити ситуацію з різних точок зору; розсудливості, виваженості); – моральних (щирості, доброзичливості, чуйності, толерантності, відповідальності тощо); – емоційних (врівноваженості, здатності стримувати імпульсивні емоції; позитивного самопочуття); – вольових (наполегливості, самостійності, цілеспрямованості, витриманості тощо); – перцептивних (спостережливість, сприятливість, вміння відчувати стан іншого та адекватно на нього реагувати); – контрольно – оцінних (схильність до обґрунтованих та оптимістичних оцінок; здатність використовувати конструктивні, захисні, регулювальні, спрямувальні та такі, що раціоналізують та мобілізують і заспокоюють судження). Соціальна компетентність педагога означає сформованість таких умінь: – уміння поважати дошкільника (ставитися до нього, як до цінності; визнавати за ним право на помилку; бачити його чесноти й досягнення; приймати таким, яким він є; вірити в його можливості; визнавати право бути самим собою, поводитися самостійно, мати свою точку зору, власні таємниці, проявляти творчість; не принижувати його гідності); – уміння розуміти вихованця (орієнтуватися в його сильних і слабких сторонах, бачити сутнісне в ньому, мати уявлення про його натуру; відчувати його стан, настрій, прогнозувати ймовірну тактику поведінки; використовувати інтуїцію; виявляти проникливість, чуйність, щирість); – уміння допомагати і підтримувати дитину (не просто давати їй поради або щось вирішувати за неї, а сприяти повноцінній життєдіяльності створювати атмосферу безпеки й довіри, спиратися на її сильні сторони, не підкреслювати слабких, поступово ускладнювати завдання); – уміння домовлятися, укладати з вихованцем угоду (запобігати конфліктам та з найменшим емоційними витратами, розв’язувати їх, уникати загострень взаємин; підтримувати справедливі відносини; активно слухати дитину; сприяти рівноправним партнерським стосункам); – уміння бути самим собою(зберігати свою індивідуальність, своєрідність; виявляти принциповість у ситуаціях тиску; не намагатися бути «як усі», мати своє особистісне та професійне обличчя). Педагоги закладу створюють сучасне освітньо-розвивальне середовище в кожній віковій групі та ЗДО загалом. Для поповнення ігрових осередків залучають батьків вихованців, організовуючи акції , толоки по виготовленню іграшок , експозицій і т.д. власними руками. Розділ 4. Опис «моделі» випускника закладу дошкільної освіти Психофізіологічний розвиток: – має зрілі мозкові структури та функції; – характерною є відносна стабільність та рухливість нервової системи; – проявляє достатню рухову активність; – проявляє умілість рук, практичну вправність; – здорова, не має хронічних хвороб; – володіє основними гігієнічними навичками; – знає свою статеву належність, усвідомлює її незмінність, розуміє, чим відрізняється від представників протилежної статі; – володіє основами безпеки життєдіяльності; – працездатна, втомлюється лише після чималого навантаження; – користується як провідною правою/лівою рукою; – не заїкається і не має інших невротичних проявів. Інтелектуальний розвиток: – володіє елементарною системою знань про основні предмети і явища навколишнього світу та саму себе, а також деякими простими поняттями; – уміє концентрувати увагу, виконує вимогу за інструкцією дорослого; – диференційовано сприймає різноманітну інформацію (візуальну, аудіальну, тактильну); – здійснює елементарні операції аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, класифікації; – усвідомлює основні зв’язки між явищами; – має розвинене логічне запам’ятовування — добре запам’ятовує і відтворює; – встановлює логічну послідовність подій; – відтворює зразок на вимогу; – робить припущення, висуває гіпотези, виявляє елементи креативності; – розрізняє звуки мовлення, співвідносить їх з буквами, синтезує звуки у слова; знаходить потрібні слова для вираження думки, використовує складні речення; – диференціює числа, додає і віднімає у межах 10, визначає найпростіші зміни цифрових рядів; – розрізняє реальне і уявне, зовнішнє і внутрішнє; – знайома з деякими основами початкових наукових знань. Мотиваційний розвиток: – хоче йти до школи; – вирізняється високою допитливістю — розвинена пізнавальна мотивація; – може поступитися «хочу» заради «необхідно», відмовитися від бажаного на користь соціально важливого; – має сформовану мотивацію досягнення, прагне досягти успіху; – свідомо й відповідально ставиться до майбутнього шкільного життя; – зацікавлено ставиться до спілкування з новими дорослими та однолітками; – у соціально прийнятний спосіб самореалізовується, самостверджується; – має сформовану первинну систему матеріальних і духовних потреб. Емоційний розвиток: – переживає глибоко, виражає почуття щиро, яскраво; – сприйнятлива, диференціює емоційно-смисловий характер зовнішніх впливів, чутлива до нього; – знає основні емоції, особливості їх вираження мімікою, жестами, діями, тональністю голосу; – адекватно виражає свої ставлення, настрій, стан; – утримується від імпульсивних реакцій, негативних емоцій; – чутлива до значущих людей, виявляє чуйність, намагається бути суголосною стану та настрою інших; – оптимістично ставиться до проблем і складностей, має сформоване почуття гумору; – володіє елементарною емоційною культурою, самовиражається у соціально прийнятний спосіб. Розвиток вольової сфери: – свідомо приймає та утримує мету, діє цілеспрямовано; – концентрує увагу на завданні, певний час не відволікається; – мобілізує себе на виконання завдання; – розраховує на власні сили, розмірковує і поводиться самостійно; – звертається по допомогу лише в разі об’єктивної необхідності; – конструктивно розв’язує проблеми, долає труднощі; – доводить розпочате до кінця; – може відстояти власну точку зору; – визнає свої помилки; – дотримується своїх обіцянок. Соціальний розвиток: – приймає соціальний статус школяра, усвідомлює його важливість; – відкрита контактам, комунікабельна; – прихильно, доброзичливо ставиться до рідних, знайомих, товаришів; – уміє налагоджувати взаємодію, працювати в команді; – узгоджує індивідуальні інтереси з груповими; – реалізує основні моральні принципи, прагне дотримуватися в поведінці та діяльності соціальних норм і правил; – намагається уникати конфліктів, мирно розв’язує спірні питання, може дійти згоди, домовитися; – орієнтується у поведінці на вимогу дорослого та на совість, як внутрішню етичну інстанцію; – усвідомлює межі схвалюваної і соціально неприйнятної поведінки; – володіє більш-менш адекватною самооцінкою; – поважає себе та інших; – має сформований обрис дитячого світогляду, елементарну систему ставлень. З метою забезпечення наступності ЗДО і ЗОШ розроблено та затверджено «План роботи по забезпеченню перспективності та наступності у співпраці  закладу дошкільної освіти (ясел-садка ) №13 «Берізка» та  ЗОШ І-ІІст. №10 на 2021-2022 н.р.». Наступність передбачає встановлення зв’язків між дошкільною ланкою освіти та початковою школою   за напрямами: – психофізичний розвиток; – формування особистості; – зміст освіти; – методи навчання і виховання. Організаційні завдання для забезпечення наступності: – узгодженість питань щодо розвитку навчання та виховання дітей старшого дошкільного віку та 1 класу, організацій з ними освітнього процесу; – укладання угоди про співпрацю; – максимальне охоплення дітей 5 річного віку дошкільною освітою та надання їй якісних освітніх послуг. Умови реалізації наступності: – довготривале співробітництво; – планомірна та систематична робота колективів; – комплексі методичні заходи; – результативність; – поступовий різнобічний розвиток дитини; – успішний перехід дитини до школи; – розширення кругозору дитини; – позитивне ставлення до школи; – адаптація до шкільного навчання. Розділ 5. Мета та завдання освітнього процесу Мета  Освітньої програми ЗДО  №13 «Берізка» на 2021-2022н.р.: Створення в закладі дошкільної освіти інтегрованої освіти, що реалізує право кожної дитини на якісну і доступну освіту, що забезпечує рівні стартові можливості для повноцінного фізичного і психічного розвитку дітей, як основи їх успішного навчання в школі в умовах інтеграції зусиль сім’ї і закладу дошкільної освіти. Основними завданнями виступають:
 1. Створення системи управління якістю освіти дошкільників шляхом введення:
– нових умов і форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій, спільній і самостійній діяльності дітей); – нових освітніх технологій (  леп-бук, «ЛЕГО», геоборди, бізіборди  та інших); – оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній і управлінський процес.
 1. Створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості у питаннях:
– освіти і розвитку дітей раннього та передшкільного віку; – підготовки дітей до шкільного навчання дітей; – для удосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи; – використання інноваційних педагогічних та ІКТ технологій в освітньому процесі.
 1. Удосконалення стратегії і тактики побудови розвивального середовища закладу дошкільної освіти , що враховує принцип динамічності і розвиваючого навчання, вікові психологічні і фізичні особливості вихованців та сприяє самореалізації дитини в різних видах діяльності.
– зміцнення матеріально-технічної бази закладу; – розвиток системи управління ЗДО на основі підвищення компетентності батьків з питань взаємодії з дошкільною установою. Пріоритетними напрямками роботи є: – створення розвивального життєвого простору, найсприятливішого для гармонійного і різнобічного розвитку, системного виховання і навчання дітей в ранній та дошкільний період; – осучаснення та гуманізація педагогічного процесу на основі особистісно-орієнтованої моделі виховання і навчання,впровадження нових форм діяльності закладу дошкільної освіти  в умовах модернізації дошкільної освіти; – впровадження передових педагогічних ідей, новітніх освітніх технологій, що сприяють ефективному розвитку пізнавальних здібностей дошкільників в різних видах дитячої діяльності; – формування основних компетенцій дошкільників за освітніми лініями «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина в світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини»; – охорона життя і здоров’я дітей, оновлення та удосконалення форм, змісту, методів фізкультурно-оздоровчої роботи і шляхів формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я; – оновлення стратегії і тактики взаємодії педагогів з батьками. Розділ 6. Особливості організації освітнього процесу та застосованих у ньому педагогічних технологій Надання додаткових освітніх послуг в ЗДО  №13 «Берізка» в 2021-2022н.р.
 • спортивна секція «Юні футболісти»
 • гурток «Чарівні фарби та талановиті пальчики” (співпраця з СЮТ)
 • гурт народної пісні « Срібні дзвони»
 • театралізована студія «Телесик»
 • секція «Цікаві шахи» ( співпраця з школою з шахів)
Профільне спрямування вікових груп в ЗДО  №13«Берізка» в 2021-2022 н.р. – група раннього віку №1 «Золоті курчатка» – сенсорного спрямування; – група раннього віку №2 «Барвінкова світлиця» – сенсорного спрямування; – група молодшого дошкільного віку  №1«Бабусина світлиця» –  народно-прикладне  мистецтво, музейна педагогіка. – група молодшого дошкільного віку  №2 «Казкова світлиця» – казкотерапія, театралізована діяльність, музейна педагогіка –  група середнього  дошкільного віку «Мовленнєва світлиця» – фольклорно-народознавчого спрямування, музейна педагогіка; – група старшого дошкільного віку №1 «Калинова світлиця» –еколого-дослідницького спрямування, музейна педагогіка; –  група старшого дошкільного віку №2 «Чомусикова світлиця» – науково-дослідницького, народно-прикладного спрямування, музейна педагогіка. Перелік освітніх технологій, що будуть використовуватися в ЗДО № 13 «Берізка» в 2021-2022 н.р.
 1. Технологія ефективного засвоєння інформації «Мнемотехніка»
 2. Технологія «Лепбук»
 3. Технологія «Дошкільникам про сталий розвиток»»
 4. Технологія «Музейна педагогіка»
 5. Технологія розвитку логічного мислення «ЛЕГО»
  Освітня діяльність в закладі здійснюється відповідно до річного плану роботи на навчальний рік та літній оздоровчий період. Планування у вікових групах та організація життєдіяльності здійснюється за режимними моментами відповідно до блочно-тематичного планування з урахуванням освітніх ліній, та базується на інтегрованому підході до організації життєдіяльності дітей, що забезпечує змістовну цілісність, системність, послідовність, ускладнення та повторення програмного матеріалу. В освітньому процесі закладу дошкільної освіти використовуються такі основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька, театралізована, літературна, музична та ін.), індивідуальна робота, спостереження, екскурсії, походи, свята та розваги, гуртки та студії тощо. Вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами, індивідуально залежно від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення закладу, професійної майстерності педагога. Основною формою організованої навчальної діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми. Види занять: За змістовими напрямами освітньої роботи: – з фізичного розвитку (тобто фізична культура, валеологічне виховання); – з пізнавального розвитку (ознайомлення з соціумом, з природним довкіллям, логіко-математичний розвиток); – з мовленнєвого розвитку ( в т.ч. з навчання елементів грамоти); – з художньо-продуктивної діяльності (образотворча, літературна та музична діяльність, ) тощо. За змістом: – односпрямовані або предметні (з одного виду діяльності) – різноспрямовані або між предметні (носять інтегрований або комплексний характер) За дидактичними цілями розрізняють такі види занять: – на повідомлення нової інформації, формування нових знань і умінь; – на закріплення знань і раніше отриманих умінь, систематизацію накопиченого досвіду; – мішані заняття, що поєднують повідомлення нових знань, формування нових умінь із повторенням, закріпленням, систематизацією і застосуванням набутих знань, умінь, навичок. За способом організації дітей заняття бувають: – фронтальні (загально-групові), що проводяться одразу з усією групою дітей; – підгрупові, для яких дітей організують по 8-15 залежно від загальної кількості; – індивідуально-підгрупові (індивідуально-групові), на яких діти об’єднані по 4-8 чоловік; – індивідуальні, що проводяться як з окремими дітьми (по 1), так і з маленькими підгрупами по 2-4. За специфікою поєднання і використання методів, прийомів, засобів навчання виділяють такі види занять: – комбіновані – певна комбінація наочних, словесних, практичних методів і прийомів, різних засобів навчання – вправ, ігор, іграшкової, предметної, ілюстративної наочності, літературних, музичних творів тощо; – ігрові та сюжетно-ігрові – вирішується за допомогою спеціально підібраних ігор (дидактичних, рухливих, елементів ігор-театралізацій, драматизацій, конструкторсько-будівельних та інших) чи ігрових вправ; – домінантні – заняття, у яких домінують певні засоби розвитку, навчання і виховання чи види діяльності. Розподіл занять на тиждень проводиться відповідно до Наказу МОН № 446 від 20.04.15 року «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Тривалість занять становить: – у групі раннього віку (3-й рік життя) – до 10 хвилин – у молодшій групі (4-й рік життя) – не більше 15 хвилин; – у середній групі (5-й рік життя) – 20 хвилин; – у старшій групі (6-й, 7-й рік життя) – 25 хвилин. Тривалість перерв між заняттями становить не менше 10 хвилин. Тривалість інтегрованого заняття може дещо збільшуватись за рахунок постійної зміни різних видів дитячої діяльності (на 5, 10, 15 хвилин відповідно в молодшій, середній, старшій групах), проте інтегроване заняття може замінити всі інші, крім занять з фізичної культури й музичного виховання. Тобто щодня можна проводити одне інтегроване заняття, закріплюючи набуті дітьми знання і вміння в різних видах дитячої діяльності протягом дня. При цьому тривалість статичного навантаження у положенні сидячи на одне заняття не повинна перевищувати для дітей молодших груп — 15 хвилин, середніх — 20 хвилин, старших — 25 хвилин. Не дозволено вимагати від дітей виконання домашніх завдань Фізичне виховання дітей передбачає проведення: – ранкової гімнастики; – гімнастики пробудження; – занять фізичною культурою; – рухливих ігор та ігор спортивного характеру; – загартування; – фізкультурних хвилинок під час занять; – фізкультурних пауз між заняттями; – фізкультурних комплексів під час денної прогулянки (пішохідний перехід); – оздоровчих заходів з використанням арт-терапевтичних технологій. Організоване навчання у формі фізкультурних занять проводиться з дворічного віку. Тривалість занять для дітей наступна: – у віці від 2 до 3 років – 15 хвилин; – від 3 до 4 років – до 20 хвилин; – від 4 до 5 років – 20-25 хвилин; – від 5 до 6 (7) років – 25-30 хвилин. Кожна вікова група розробляє план по роботі з батьками, який затверджується директором закладу. Протягом навчального року вихователі проводять консультації, тренінги, виставки, фотовиставки, ярмарки, акції, толоки, родинні світлиці тощо. Розробляють інформаційно-консультативний матеріал, враховуючи потреби батьків. Розділ 7. Моніторинг якості освіти Мета моніторингу – виявлення ступеня відповідності результатів діяльності закладу дошкільної освіти стандартам і вимогам дошкільної освіти. Завдання моніторингу: – безперервно спостерігати за динамікою розвитку ЗДО, своєчасно виявляти зміни і ті фактори, які викликають ці зміни; – здійснювати тактичне і стратегічне прогнозування розвитку найважливіших процесів у закладі дошкільної освіти; – підвищувати мотивацію співробітників в галузі забезпечення якості освітніх послуг; – залучати батьківську громадськість в процес поліпшення якості освіти ЗДО.
Заходи Мета Термін виконання
1. Педагогічна діагностика (обстеження) особливості розвитку дітей Вивчення рівня розвитку дітей за освітніми лініями у групах Вересень, травень
Відстеження результатів освітньої роботи для дітей низького і нижче середнього рівня розвитку січень (у разі необхідності)
Виявлення рівня реалізації завдань програми ІІ половина квітня
Визначення рівня шкільної зрілості в старшій групі
2. Проведення підсумкових занять, індивідуальних бесід з дошкільниками Визначення рівня розвитку дітей, їх обізнаності, визначення проміжних результатів. 1 раз на квартал
3. Аналіз планів освітньої роботи з дітьми Виявлення стану виконання державних вимог дошкільної освіти щотижнево
4. Анкетування, тестування педагогів, батьків Отримання різноманітного емпіричного матеріалу про необхідні аспекти діяльності педагогів, батьків За потребою, протягом року
5. Педагогічна діагностика професійної діяльності педагогів. Визначення рівня професійної компетентності педагогів Вересень, квітень
6. Моніторинг стану здоров’я дітей Визначення груп здоров’я за підсумками поглибленого медичного огляду Вересень, квітень
7. Моніторинг стану захворюваності дітей та відвідування ЗДО Визначення індексу здоров’я дошкільників 1 раз на місяць, 1 раз на квартал
8. Моніторинг фізичного розвитку дітей Виявлення ефективності розвитку фізичних якостей дітей Вересень, квітень
9. Педагогічний аналіз діяльності ЗДО за навчальний рік Виявлення недоліків та прогнозування вирішення проблем травень, серпень
Оцінювання рівня розвиненості та вихованості дітей в ЗДО №13 «Берізка» в 2021-2022 н.р. здійснюватиметься за: – ранній вік – картки нервово-психічного розвитку; – молодший, середній та старший дошкільний вік за Херсонською моделлю (використовуючи матеріали методичного посібника «Моніторинг досягнень дітей дошкільного віку згідно з оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти»); Розділ 8. Програмно-методичне забезпечення освітнього процесу ЗДО №13 «Берізка» в 2021-2022 н.р.
 1. Оновлений Базовий компонент дошкільної освіти
 2. Освітні програми:
 3. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».
 4. Освітня програма для дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»
III. Парціальні програми:
 1. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати»
 2. Програма з формування основ безпечної поведінки дітей дошкільного віку під час дорожнього руху «Дитина в світі дорожнього руху»
 3. Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина»
 4. Програма хореографічної діяльності дітей від 3-х до 7-ми років «Дитяча хореографія».
 5. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки «Цікаві шашки».
 6. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в настільний теніс «Настільний теніс»
 7. Програма розвитку дитини від 2 до 6 років та методичні рекомендації «Безмежний світ гри з LEGO».
 8. Парціальна програма етично-мистецького спрямування дітей дошкільного віку «Радість творчості»
Розділ 9. Основні показники реалізації Освітньої програми Прогнозований результат Освітньої програми Припускається що: Для вихованців і батьків: – кожному вихованцю будуть створені умови для повноцінного особистісного росту; – міцний стан здоров’я дітей буде сприяти підвищенню якості їх освіти; – забезпечення індивідуального педагогічного та психологічного супроводу для кожної дитини; – кожна сім’я отримує консультативну допомогу у вихованні і розвитку дітей, право участі в житті закладу, можливість вибору додаткових освітніх послуг; – якість сформованості ключових компетенцій буде сприяти успішному навчанню дитини в школі; – система додаткової освіти доступна і якісна. Для педагогів: – кожному педагогу буде надана можливість для підвищення професійної майстерності; – кваліфікація педагогів дозволить забезпечити сформованість ключових компетенцій дошкільника; – буде подальший розвиток умов для успішного освоєння педагогічних технологій; – підтримка інноваційної діяльності. Основні показники реалізації освітньої програми Виконання Освітньої програми дасть змогу: – удосконалити організацію освітнього процесу в закладі з метою забезпечення ефективної реалізації завдань державного стандарту; – забезпечити формування у дітей дошкільного віку мотивації до навчальної діяльності та саморозвитку; – створити умови для якісного соціально-емоційного розвитку дитини старшого дошкільного віку як запоруки успішної самореалізації на наступному етапі життя в початковій ланці школи; – забезпечити компетентнісний підхід до освітнього процесу; – розширити спектр додаткових освітніх послуг; – забезпечити збереження психічного здоров`я дітей раннього та передшкільного віку; – задовольнити освітньо-культурні потреби здобувачів освіти; – удосконалити систему підвищення професійної майстерності педагогів, надаючи пріоритет самоосвіті; – упровадження в освітню практику сучасних інформаційних і комунікаційних технологій; – упровадження ефективних технологій співпраці з батьками в практиці психолого-педагогічного партнерства; – використання сучасних освітніх технологій у роботі з дітьми.