новини


Дошкільний навчальний заклад (ясла – садок)№13 «Берізка»

 загального розвитку дітей

Ніжинської  міської ради

Чернігівської області

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку  дошкільного навчального закладу   (ясел-садка) №13 «Берізка»,  для дітей перед дошкільного та  дошкільного  віку

на 2019-2022 роки

м.Ніжин

Структура 1.Паспорт Програми розвитку  2.Інформаційна довідка про заклад Загальні відомості про заклад  і контингент  дітей Організація освітнього процесу Кадрові ресурси Матеріально-технічна база 3.Аналіз стану і прогноз   тенденцій змін значущого для  ДНЗ  зовнішнього соціального середовища і адресного  ДНЗ соціального замовлення Результати навчального процесу Основні способи досягнення результатів освітнього процесу 4.Концептуальні основи програми розвитку 4.1.Основні положення концепції 4.2.Мета і завдання програми розвитку
 1. Пріоритетні напрямки реалізації програми
6.Основні проекти по реалізації програми розвитку
 1. Управління програмою
Вступ
 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма розвитку
Освіта XXI століття, як визначено в концептуальних документах, це освіта для людини. «ЇЇ стрижень – розвиваюча, культурно утворююча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого розв’язання проблеми, прагне змінити своє життя і життя країни». У державі, яка будується на демократичних засадах, виховання дитини є справою всього суспільства, що має не тільки визнавати право дитини на щасливе дитинство, а й створювати для цього реальні умови. Основним комплексом проблем сучасної дошкільної  та початкової ланки освіти  Нової  української  школи, які потребують вирішення, є створення умов для рівного доступу до якісної  освіти. За цей час відбулись значні зміни в нормативній та концептуальній базі розвитку дошкільної та початкової ланки освіти.  Дошкільний навчальний заклад  – це перша ланка і складова інституту освіти, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної  та початкової освіти, її фізичний, інтелектуальний і духовний розвиток, соціальну адаптацію та підготовку дошкільників до навчання в школі, учнів початкової ланки  до навчання в загальноосвітній школі. Підготовка   програми  розвитку зумовлена процесами модернізації національної системи освіти  в Україні. Сьогодення НУШ ставить високі вимоги перед дошкільною та початковою ланками освіти, перед кожним педагогом. Запропонована програма розвитку є інноваційною з огляду на такі чинники:
 • Програма базується на новітніх теоретичних здобутках і практичному досвіді дошкільної освіти.
 • Програма передбачає послідовність та наступність  у навчально-виховній роботі протягом  чотирьох років.
 • У Програмі підкреслюється необхідність  поступового перенесення головної уваги на національне виховання маленьких українців.
 • У Програмі приділено особливу увагу на розвиток особистості.
Програма розвитку  на 2019-2022 роки  суттєво змінить освітній простір  дошкільного навчального закладу   (ясел-садка) №13 «Берізка»,  що забезпечить всебічний розвиток дитини. Заклад буде жити цікавим, наповненим життям, в атмосфері доброзичливості, поваги до особистості і творчої задумки, допоможе удосконалювати процес навчання та виховання. 1.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
Назва програми Цільова програма розвитку  дошкільного навчального закладу (ясел-садка)  №13 «Берізка»,    міста Ніжина Чернігівської області.
Розробники Програми  Завідуюча дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №13 «Берізка   Примушко Н.М., методист  Серга Т.В.  
Виконавці Програми Адміністрація, педагогічний колектив  дошкільного навчального закладу (ясел-садка)  №13 «Берізка»,   батьківська громадськість.  
Нормативно-правова основа розробки Програми При розробці Програми використано: Конституція України; 1. Закон України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 49, ст.259) (Із змінами, внесеними згідно із Законами від 16.10.2012), Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція),Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008 р., Закон України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 р. №602-ІV, Конвенція про права дитини, Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних-загально-освітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів загальноосвітніх навчальних закладах (наказ МОН України №128 від 20.02.2002), Про організацію обліку дітей дошкільного віку (лист МОН України №1/9-263 від 07.05.2007 р.),  «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України №1/9-577 від 29.07.2011 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року,    матеріали аналітичних звітів  дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №13 «Берізка»,  за період 2008-2018рр.
  Основні етапи і форми обговорення і прийняття Програми   1 етап –  формування структури Програми ( січень 2019р) 2  етап – обговорення з робочими групами (лютий-квітень 2019р) 3 етап – написання проектів (травень 2019р) 4 етап – затвердження на батьківській раді  дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №13 «Берізка»   (вересень 2019р) 5 етап – громадська експертиза Програми (грудень 2019р) .
  Ким прийнята Програма   Рада    дошкільного навчального закладу (ясел-садка)  №13 «Берізка».  
Мета і завдання Програми Мета: Забезпечення і створення умов для  динамічного розвитку  дошкільного навчального закладу (ясел-садка)  №13 «Берізка».
  Завдання: –     впроваджувати в практику роботи педагогічні    ідеї   Великого Добротворця сучасності В.Сухомлинського, професора педагогіки Софії Русової; –         забезпечити потреби населення щодо якісної освіти з урахуванням економіки міста; –         забезпечити високу якість освіти відповідно до  міських стандартів якості освіти, створити умови для розвитку особистісних досягнень дітей; –         впровадити новітні освітні та інформаційні технології в освітній і управлінський процес; –         сформувати громадянську позицію всіх суб’єктів освітнього процесу; –         розширити спектр оздоровчих послуг; –         зміцнити матеріально-технічну базу; –         підвищити статус та вдосконалити професійну компетентність і загальнокультурний рівень педагогів; –         створити умови для  посилення ролі батьків і реалізації за ними права дорадчого голосу при вирішенні важливих питань забезпечення  освітньо-виховного  процесу; –          забезпечити  наступність між дошкільною і початковою ланками освіти НУШ.
Пріоритетні напрямки Програми Управління якості дошкільної   освіти; Інформатизація освіти; Якість національного навчання і виховання ( за спадщиною В.Сухомлинського, Софії Русової); Безпека навчального процесу; Кадрова політика; Здоров’язберігаючі  технології; Музейна педагогіка.
Очікувані  результати Програми –         для  дошкільного  навчального закладу – підвищення конкурентноздатності  закладу, який працює за спадщиною великих педагогів В.Сухомлинського,  Софії Русової; –         для дітей  – отримання  повноцінної освіти у відповідності з індивідуальними запитами і можливостями  дитини; –         для педагогічного колективу –  збільшення інтересу до професії та розвиток професійної компетентності; –         захоплення  педагогічною спадщиною В. Сухомлинського , Софії Русової, музейною педагогікою, новими  освітніми технологіями. –         для сім’ї – збереження здоров’я дитини  та успішність дитини при вступі до Нової  української школи; –         для соціума –  реалізація системи соціального партнерства.
Основні етапи реалізації Програми І етап – 2019-2020рр. Організаційно-мобілізаційний – діагностика наявних ресурсів, пошук умов  для реалізації та початок виконання Програми ІІ етап  -2020-2021рр Експертно-пошуковий – апробація впровадження  їх в роботу  ДНЗ; ІІІ етап -2021- 2022 РР. Підсумково-узагальнюючий – підведення підсумків і співвідношення результатів діяльності з метою і завданнями по основним напрямкам реалізації Програми
Термін  дії Програми 2019 –  2022 рр.  
Структура Програми 1.Паспорт Програми розвитку 2.Інформаційна довідка про заклад 3.Аналіз стану і прогноз   тенденцій змін значущого для ДНЗ зовнішнього соціального середовища і адресного ДНЗ соціального замовлення 4.Пріорітетні напрямки реалізації  програми розвитку 5.  Основні заходи по реалізації Програми розвитку 6. Управління програмою
   
  Джерела фінансування Програми   Бюджетне та позабюджетне фінансування
Порядок керування реалізації Програми  Керування і корекція Програми здійснюється радою дошкільного навчального закладу (ясел-садка)  №13 «Берізка».  
 Порядок  моніторингу дії і результатів реалізації Програми Моніторинг здійснюється щорічно в травні. Форма – звіт про результати засвоєння Програми розвитку  
Принципи розвитку закладу за педагогічною спадщиною В.Сухомлинського, Софії Русової Принципи національного виховання,морально-духовного становлення особистості малого  українця (за спадщиною В.Сухомлинського, Софії Русової), що забезпечують повноцінний розвиток дитини як особистості. До них відносяться: –         розвиток особистості, –         урахування сучасних досягнень педагогіки і психології щодо організації виховання, –         наслідування національних надбань, –         виховання через мистецтво, –         духовний  розвиток особистості, –         принцип здорового способу життя
                                               
 1. 2. ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА ПРО ЗАКЛАД
  2.1. Загальні відомості про заклад і контингент дітей       Наш дошкільний навчальний заклад потопає в березовім раї, бо на території росте більше 40 беріз, лип, ялинок, туй, піхт, катальп, біло-пінно квітують по весні величезні кущі калини, бузини, спіреї, духмяно пахне вишневий сад, квітують троянди. Від недавна садок прикрашає самчиківський розпис по периметру закладу, що нагадує  справжній веселковий віночок, величаві великодні писанки, що зустрічають  діток, нагадують малятам  про улюблене ремесло пращурів разом із  незвичною  величезною  клумбою – кошиком, що квітує з ранньої весни і до пізньої осені. Під соснами та ялинами розмістилися  саморобні  криниці, дерев’яні скульптури казкових героїв. Багаторічні дерева облюбували  шпаки, що  поселилися  у  казково обладнаних будиночках-шпаківнях.  Кожен майданчик вікової групи  має свій  еколого-пізнавальний осередок для  дослідницької  та пошукової діяльності, цікавих довготривалих спостережень за світом флори і фауни, що так і кличе дітей до роздумів, пошуків, народження казки про дивинки природи під голубим небом. Справжній великий доглянутий город  та сад  виховує  наших малят  в любові до всього живого в бажанні його примножувати працюючи.  Спортивний майданчик закладу обладнаний за всіма вимогами , має футбольне поле, баскетбольні щити, перекладини для підтягування, яму для стрибків, стежинку здоров’я, лави для вболівальників  і т.д. Чи не про такий садочок   мріяла Софія Русова … Рішенням Ніжинської міської ради від 20 листопада 1994 року закладу було присвоєно ім’я  Великої Софії Русової – педагога, професора, державного  діяча, відомої на ввесь світ  нашої землячки. Історія дошкільного закладу досить цікава. Відкритий  в грудні 1966 року, він був розрахований на 7 груп потужністю 93 дітей.  Підпорядкований управлінню освіти  міста  Ніжина.  В закладі функціонує  2 групи раннього віку, 5 груп дошкільного віку.  На початок 2019 -2020 навчального року в наявності є 200 дітей, з них: > Груп раннього віку – 2, в них 30 дітей. > Груп дошкільного віку – 5, в них  170 дітей. Зарахування  дітей  до закладу здійснюється на підставі  електронної  реєстрації , заяв батьків або осіб, які їх заміняють, медичної довідки про стан здоров’я дитини, свідоцтва про народження  дитини. Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №13 «Берізка» працює з 7.00 до 19.30 за п’ятиденним робочим тижнем, з   подовженою групою, що була відкрита  на підставі клопотання батьківської ради та рішення Ніжинської міської ради. Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні. Навчальний рік у закладі починається  з 01 вересня  до 31 серпня. З 01 червня  по 31 серпня проходить оздоровчий період для всіх  дітей  . Заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення. Схвалюється педагогічною радою, затверджується  завідуючою.  2.Організація освітнього процесу. Педагогічний колектив  дошкільного навчального закладу (ясел-садка)  №13 «Берізка» визначає свою мету і завдання  згідно з Конституцію України; Закону України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 49, ст.259) (Із змінами, внесеними згідно із Законами від 16.10.2012), Базового компонента дошкільної освіти в Україні (нова редакція),Закону  України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. №2402-ІІІ, зі змінами від 24 квітня 2008 р., Закону України «Про Державний Гімн України» від 6 березня 2003 р. №602-ІV, Конвенції про права дитини, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді,  матеріалів аналітичних звітів  дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №13 «Берізка»,  за період 2008-2018рр., положень Конвенції ООН про права дитини,     також виходячи із специфіки роботи  дошкільного навчального закладу (ясел-садка)№13 «Берізка» і соціального замовлення суспільства. Форми організації освітнього процесу в дошкільних групах базується на основі концепції та методичних рекомендацій до програми «Українське дошкілля», Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХ1 століття), педагогічної спадщини В.Сухомлинського,  Софії Русової, де пріоритетним  визначені національно-патріотичне  та духовно-моральне виховання  для дітей дошкільного  віку. Навчально-виховна робота дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №13 «Берізка» здійснюється на основі забезпечення умов для  повноцінного виховання і розвитку дітей дошкільного віку. В закладі створено належні умови для реалізації дитиною дошкільного віку свого природного потенціалу – фізичного, психологічного, соціального. Матеріальна база  ДНЗ устаткована, постійно оновлюється. Для підвищення рівня та ефективності навчально-виховної роботи педагогами ДНЗ надається перевага у   використанні педагогічних ідей В.Сухомлинського, Софії Русової, що і є пріоритетом сьогодення: розвивальним, виховним та навчальним завданням . Більшість вихователів відмовились від погляду на дошкільний заклад як на школу для маленьких, переорієнтувалися на соціальний розвиток дитини, плекання її індивідуального обличчя. В результаті спільної діяльності всіх учасників освітнього процесу, навчально-виховна і розвивальна робота проходить на основі створення сприятливих умов для відкриття та освоєння дошкільниками   двох основних життєвих реалій – власного “Я” та навколишнього світу. Педагогічний колектив налаштований на поступові зміни у процесі розвитку дошкільників, це стосується, передусім, опанування дітьми знань законів Буття та власного “Я”, уміння жити у злагоді з довкіллям та у згоді із самим собою. Робота педагогічного колективу і батьківської громадськості спрямована на виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти і основних завдань базової програми « Українське дошкілля»,  навчально-виховної програми «Впевнений старт», парціальних  програм «Освіта для сталого розвитку», «Радість творчості», Про здоров’я треба знати, про здоров’я треба дбати», «Дитина у світі дорожнього руху», «Безмежний світ гри з  LEGO». Відмічаємо, що для ефективної організації навчально-виховного процесу педагоги закладу впроваджують різноманітні форми роботи з дітьми – заняття, організована ігрова діяльність, освітні пізнавальні проекти, ігри-стратегії, нетрадиційні родинні свята та розваги,  тематичні акції, тематичні дні тощо. У відповідності до завдань,  в   дошкільному навчальному закладі (ясел-садку) №13 «Берізка»  проводилися засідання педагогічних рад, на яких розглядалися питання фізичного виховання: формування здорового способу життя, екологічної культури, міцних рухових навичок та розвиток фізичних якостей ; формування досвіду соціальних навичок, поведінки шляхом театралізованої діяльності та питання розвитку мовленнєвої активності дітей  раннього  та дошкільного  віку в процесі навчання розповідання тощо. Значне місце в практиці роботи належить музейній педагогіці, яка спонукає до формування національно-патріотичної та морально-духовної свідомості особистості малого  українця. Створений міні-музей Софії Русової, В.О.Сухомлинського, а також міні-музеїв по світлицях «Музей цікавих речей», «Музей ляльки-мотанки», «Музей Хліба», «Музей Писанки», «Музей бабусиної світлиці», «Музей ляльки»,  «Музей Ніжинського  огірка», «Музей Мурляндії», « Музей Гудзиків», «Музей козацької слави», «Музей української казки».     Саме в цих міні-музеях  діти  пізнають великий світ дорослих, відчувають , що вони належать до прекрасної нації  українців.  Малюки вчаться  відчувати себе  в  міні-музеях в ролі екскурсоводів, старанно розповідають про свої експонати, грають в музейні ігри, малюють, зустрічаються з народними майстрами, художниками, народними умільцями, музикантами, цікавими людьми  краю і т.д. Час від часу  наші міні–музеї поповнюються новими експонатами, створюються нові, тут влаштовуються цікаві колекційні  тематичні виставки.  Разом з батьками, музейними  працівниками міста  діти вчаться  вести дослідницько-пошукову роботу по створенню експозицій. Основною метою міні-музеїв вважаємо:       –   Донести до відома дітей, батьків, громадськості інформацію про видатних постатей В.О.Сухомлинського, С.Ф.Русову, важливість  створення  в ДНЗ міні-музеїв, що мають покликати  дітей і дорослих в цікавий світ довкілля; – Залучити дітей, педагогів, батьків, громадськість до пошуково-дослідницької роботи по збиранню матеріалів про життя і педагогічну діяльність В.О.Сухомлинського, Софії Русової, видатних людей часів козаччини та сучасних – С.Корольова, Ю.Лисянського, М.Заньковецьку, що прославили Ніжинщину ; – Надати методичну допомогу педагогічному колективу дошкільного навчального закладу у впровадженню активних форм роботи, а саме : аукціон педагогічних ідей, брейн-ринг, коучинг, консалтинг, дебати, довідкове бюро, методичний ринг, педагогічна мозаїка, прес-конференція і т.д.; –  Залучити старших дошкільнят до формування і збереження фондів міні-музеїв, зацікавлення колекційною роботою; –  Проводити культурно-освітні заходи серед дітей, педагогів, батьків разом з музейними працівниками та науковцями музеїв міста : краєзнавчого музею ім.І.Спаського, художнього відділу музею, природничого музею, музею Поштова станція, музею НДУ ім.М.Гоголя,  та інших; –  Продовжити  співпрацю з державним педагогічно-меморіальним музеєм ім.В.Сухомлинського, що у Павлиші на Кіровоградщині  та  с.Олешні, Ріпкінського району на Чернігівщині по педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського, Софії Русової та закладами освіти, що  впроваджують  досвід  роботи цих педагогів, а саме : м.Славутич ДНЗ №8,  м.Прилуки ДНЗ № 28, ШДС ім.Софії Русової м.Київ, смт.Ріпки гімназія ім.Софії Русової, ДНЗ № 8 м.Прилуки ім.В.Сухомлинського. Сукупність різних дієвих, інноваційних  форм роботи, об’єднаних загальною темою і підпорядкованих педагогічній меті, становлять основу музейно-педагогічної діяльності в  дошкільному навчальному закладі  (ясел-садку) №13 «Берізка». Творча група  педагогів «Джерельна криниця» (керівник  завідувач Примушко Н.М.),  створила практично-методичні посібники:
 • «Ідеї С.Русової живуть у дитсадку», «Хата радості за Софією Русовою» ( з досвіду роботи за спадщиною Софії Русової),
 • «Спалахнула свічечка ніжним полум’ям, підійдіть , погрійтеся кому холодно» або 47 стежинок формування краси людських стосунків через творчість Великого Добротворця  – В.О.Сухомлинського за книгами «Вічна тополя», «Вогнегривий коник», «Всі добрі люди – одна сім’я» ,
 • Програму етично-духовного розвитку особистості малого українця «Храм душі моєї»,
 • серію ( три книги) родинно-методичні світлиці  «Спалахнула свічечка ніжним полум’ям…»;
 • Створення «Саду духовності» на засадах золотих праць Софії Русової ( з досвіду роботи  Примушко Н.М.);
 • «Музейна педагогіка, як засіб інтегрованого підходу до реалізації завдань  розвитку дитини у світлі БКДО  України.
 • «Дидактичні ігри для проведення пізнавально-розвивальної діяльності дітей в міні-музеях.»
 • Створення розвивального середовища «Міні-музеї в дошкільному навчальному закладі».
Система додаткових освітніх послуг   в  дошкільному навчальному закладі (яслах-садку)  №13 «Берізка» є логічним продовженням навчального процесу і використовується для мотивації дітей до пізнання і творчості, розвитку їх здібностей в різних видах діяльності, направлена на створення  умов для розвитку особистості кожної дитини шляхом диференціації освітнього середовища. В дошкільних групах  працюють гуртки, секції, студії , а саме :
 • Спортивна секція «Юні футболісти»,
 • Спортивна секція «Цікаві шахи»,
 • Гурток «Казкове солоне тісто»,
 • Театралізована студія «Телесик»,
 • Хореографічна студія «Любисток»,
 • Театр народної пісні «Срібний гомін»,
 • Студія декоративно-прикладного мистецтва «Талановиті пальчики».
  КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. – « Бути гарним педагогом – це бути справжнім реформатором майбутнього життя України, бути апостолом  Правди і Науки» С.Русова. –  «…Кожна дитяча установа має, насамперед, бути для дітей хатою радості, де діти могли б вчитися без примусу, гратися, перебувати в оточенні щирої приязні, задовольняти свої, такі своєрідні інтереси і потреби» С.Русова. – «Вихователь мусить бути творцем, а якщо ця праця лише ремесло – то немає в світі тяжчого ремесла…»  С.Русова. – «Що саме головне   було в моєму житті?  Без роздумів відповідаю : любов до дітей» В.Сухомлинський. Ці думки  видатних  світочів стали для педагогічного колективу провідною ідеєю, яка допомагає усю роботу переорієнтувати на особистість кожної дитини. Доля особистості  великою мірою залежить від того, хто її виховує, хто  її перший наставник, її педагог. В   ДНЗ №13  «Берізка»   працюють  ті вихователі, які прагнуть  постійно вчитися,  намагаються працювати по–новому,  іти в ногу з часом , вимогами сьогодення, люди з  справжніми педагогічними  задатками і спрямуванням,  творчим потенціалом. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) №13 «Берізка»      повністю укомплектований кадрами. Колектив молодий , середній вік близько  35 – 40 років. На початок навчального року штатна численність педагогічних працівників складала 17 чоловік, з них молодих спеціалістів 30% В дошкільному  навчальному  закладі постійно проводиться аналіз кваліфікаційного рівня педагогів та доцільність їх розстановки, навчання молодих педагогів через  клуб молодого вихователя «Росточок», керівник Серга Т.В.; здійснюються індивідуальні консультації, педагогічні та психологічні  тренінги, налагоджена робота з  наставництва. В ДНЗ  є  перспективний план проходження курсів підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників на 5 років. Розстановка педагогічних кадрів відбувається із врахуванням стажу та досвіду роботи. Педагоги закладу мають постійну змогу підвищувати свій професійний рівень через:
 • відвідування  міських  методичних об’єднань, педагогічних читань, семінарів, шкіл передового  педагогічного досвіду, творчих звітів  педагогів;
 • перегляду відкритих форм роботи в ДНЗ та інших закладах міста.
Аналіз стану та результативності методичної роботи з педагогічними кадрами в  ДНЗ дозволяє зробити висновок, що методична робота в закладі – це цілісна, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду і на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій та заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, включаючи і заходи щодо керування професійною самоосвітою і самовихованням. Робота методичної служби ДНЗ протягом  років  спрямовувалася на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу, а зрештою – на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку конкретних вихованців. Найголовнішим та істотним у методичній роботі в ДНЗ є надання реальної, діючої допомоги педагогам у розвитку їх майстерності як поєднання професійних знань, навичок і умінь необхідних для сучасного педагога властивостей і якостей особистості. Методична робота в ДНЗ має безперервний, постійний  характер. Це дозволяє в найтісніший спосіб зв’язувати зміст і характер методичної роботи з проблемами, ходом і результатами реального навчально-виховного процесу, змінами в якості знань, умінь і навичок вихованців. Методична служба має можливість глибоко, протягом тривалого часу, вивчати діяльність і особистісні якості конкретних педагогів, виявляти недоліки і труднощі в їхній діяльності, а також прогресивні тенденції, паростки передового досвіду, педагогічного новаторства, що дозволяє зробити ріст педагогічної майстерності вихователів більш керованим процесом. Методична робота в ДНЗ спрямована на безпосередній зв’язок з навчально-виховною роботою з конкретними вихованцями, допомагає скоротити відстань між навчанням вихователів робити по-новому та її результатами, позитивними зрушеннями в розвитку особистості вихованців.        Основними принципами організації методичної роботи в  ДНЗ є науковість, зв’язок з життям та актуальність, системність, комплексний характер, систематичність, послідовність, наступність, безперервність, масовість, творчий характер, максимальна активізація педагогів, конкретність, спрямованість на головне, істотне, єдність теорії та практики, оперативність, гнучкість, мобільність, колективність. Участь у Всеукраїнських, Міжнародних конференціях , присвячених вивченню педагогічної спадщини В.Сухомлинського, Софії Русової. Це дає можливість проаналізувати роботу   колективу  і планувати подальшу діяльність  враховуючи все нові і нові відкриття, практику роботи колективів освітніх  закладів  Києва, Прилук, Славутича, Олешнянської середньої школи та гімназії смт.Ріпки. Аналізуючи рівень організації і проведення, ефективність і доцільність масових заходів, найбільш успішними вважаємо засідання педагогічних рад,  які проходили в нетрадиційній формі, жвавій дискусійній манері.   Але разом з тим, приходимо до висновку, що   планування масових заходів має бути спрямоване не тільки на вирішення планових річних завдань, а й на індивідуальні конкретні запити педагогів. Так у Програмі будуть передбачені тематичні педради щодо родинного виховання  на національних  звичаях і традиціях українського народу, вивченню рідної мови, громадянському  та морально-духовного виховання. Поступово  плануємо  розширювати взаємодію з  громадськими та соціальними партнерами не тільки за рахунок візитів до ДНЗ, а й відвідувань працівниками   інших закладів міста  та України.  На високому рівні, якісно, систематично готуються  професійні та тематичні виставки, конкурси різного спрямування, творчі групи. Однією з обов’язкових складових процесу навчання і виховання дітей дошкільного віку, злагодженої роботи колективу, ми вважаємо активну участь у ньому помічників вихователів і всього обслуговуючого персоналу ДНЗ.  Цей напрям діяльності  дає позитивні результати (Тематичні Дні, спільні  екскурсії-поїздки, організація родинно-спортивних свят, розваг, Весняна, Осіння толоки тощо). Найбільш вагомою  нам вбачається діяльність методичної служби по організації самоосвіти педагогів. Концепція педагогічної освіти визначила своєю метою « Формування педагога, який здатний формувати особистість дитини і зорієнтований на особистісний  та професійний саморозвиток, готовий працювати творчо».  Тому особливого значення  надаємо проблемі самоосвіти педагогів, спрямованої на їхній професійний саморозвиток. Система самостійної роботи педагогів передбачає : поточне і перспективне планування, підбір раціональних форм та способів  засвоєння і збереження інформації, оволодіння методикою аналізу та способами узагальнення свого і колективного педагогічного досвіду, поступове освоєння методів дослідницької та експериментальної роботи. Так якісно і систематично проводиться День самоосвіти, поповнюються Щоденники самоосвіти, індивідуальна консультаційна робота, відбувається організація самоосвітньої діяльності педагогів ДНЗ в цілому . Слід зауважити, що створений та постійно поповнюється Банк «Діагностики педагогічних кадрів». До найбільш ефективних індивідуальних форм роботи можна віднести дію програми “Наставник”, анкету «Виявлення здатності педагога до саморозвитку» які є підтримкою для молодих педагогів. ПРОЕКТ. Кадрова політика. Дошкільний навчальний заклад  (ясла-садок) №13  «Берізка» сьогодні – це складний організм який прагне до розвитку, шукає нові можливості, створює необхідні умови для задоволення потреб дитини, сім’ї, суспільства, відповідає найсучаснішим вимогам. І серцем цього складного організму є його колектив. Колектив формується і змінюється під впливом як внутрішніх, так і зовнішніх факторів. Жоден колектив не зможе сформуватись і тим більше існувати, якщо не буде визначена його ціль – те, ради чого він формується існує і буде діяти в майбутньому. Наш колектив – це люди зв’язані спільною працею з їхнім рівнем не лише освіти, досвіду й майстерності, а й особистісними рисами, прагненнями, переконаннями. ПРОБЛЕМА: Ефективна система  кадрового менеджменту дошкільного навчального закладу  (ясел-садка) №13 «Берізка» орієнтована на його інноваційний розвиток в сучасних умовах. Основним завданням формування стабільності в колективі  є :
 • попередження плинності кадрів,
 • оптимізація внутрішньої мобільності (ротації) кадрів, зміцнення трудової  дисципліни,
 • створення нормального соціально-психологічного клімату в колективі.
Завдання на найближчу перспективу:
 1. Розробити систему роботи «Кадровий менеджмент як важіль інноваційного розвитку ДНЗ».
 2. Впровадити систему роботи «Кадровий менеджмент як важіль інноваційного розвитку ДНЗ» в практику ДНЗ.
Внаслідок вирішення визначеної проблеми,  стане можливим виникнення нових властивостей  ДНЗ №13 «Берізка»,  так як, буде створено високопрофесійний колектив,  здатний реалізувати концептуальні завдання, що стоять перед нами.  Результатом такої діяльності,  буде стала кадрова політика спрямована на  інноваційний розвиток  нашого закладу, що суттєво підвищить ефективність його функціонування. Основна ціль управління персоналом:
 • формування висококваліфікованого, відповідального за доручену справу персоналу з сучасним економічним мисленням та розвитком почуття професійної гордості;
 • забезпечення соціальної ефективності колективу.
Управління персоналом як цілісна система виконує такі функції: – організаційну — планування потреб і джерел комплектування персоналу; –  соціально-економічну — забезпечення комплексу умов і факторів, спрямованих на раціональне закріплення й використання персоналу; – відтворювальну — забезпечення розвитку персоналу. Шляхи підвищення педагогічної майстерності 1.Пріоритетними шляхами підвищення педагогічної майстерності  в роботі з педагогами є використання та впровадження активних форм методичної роботи в системі післядипломної педагогічної освіти; інноваційних технологій, нових форми діяльності дошкільного закладу в умовах модернізації дошкільної освіти; використання інформаційно – комп’ютерних технологій в практиці роботи дошкільного  навчального закладу. Проте у кожного вихователя свій професійний портрет, свій темп удосконалення педагогічної майстерності, свій тип виконання отриманого завдання, неповторний, власний рівень педагогічної майстерності, особисте педагогічне кредо. Тож при плануванні шляхів підвищення педагогічної майстерності обов’язково враховується аналіз і самоаналіз роботи вихователів з розвитку дітей дошкільного віку, результати діагностичного анкетування та професійні запити кожного вихователя; характер труднощів, з якими педагоги можуть зіткнутися при виконанні тих чи інших заходів. В дошкільному закладі розроблена авторська модель    «Шляхів підвищення педагогічної майстерності»,   що забезпечує використання різних форм методичної роботи та ефективно впливає на підвищення професійної компетентності педагогів . З урахуванням вимог сьогодення, шляхами підвищення ефективності роботи педагогічного колективу є:
 • Забезпечення психолого-методичного супроводу педагогічного процесу.
 • Впровадження інноваційних технологій і ППД.
 • Створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікованої педагогічної праці.
 • Прагнення колективу до створення позитивного іміджу закладу.
 • Ефективне використання інформаційних, фінансових і людських ресурсів.
 • Ефективне використання методів педагогічного стимулювання.
 • Розроблення планів діяльності закладу.
 • Забезпечення ефективної взаємодії з родинами та громадськістю.
В  дошкільному навчальному закладі  надається перевага тим формам методичної роботи, яка стимулює професійну творчість педагогів, а саме:
 • Професійні конкурси
 • Огляди – конкурси
 • Педагогічні виставки
 • Виставки – презентації
 • Креативні виставки
 • Панорами методичних заходів
 • Проектна діяльність
 • Презентації ідей
 • Творчі звіти педагогів
 • Майстер – класи
 • Тематичні акції
 • Випуск педагогічних порадників для батьків
 • Створення мультимедійних презентацій
Враховуючи, що ключовим моментом в модернізації дошкільної освіти на сучасному етапі, є рівень професійної компетентності педагога, то шляхи підвищення педагогічної майстерності  в дошкільному закладі спрямовані на саморозвиток, самоосвіту, професійне вдосконалення педагогів.   Педагогічний колектив  має великий, при цьому, цікавий педагогічний шлях. Ті форми методичної роботи, що проводяться в закладі – не тільки демонстрація майстерності педагогічних вмінь, це – присвята кожній дитині, це непоборне прагнення покращити буття кожного малюка, дати надію на майбутнє і головне захистити світ дитини. Створити в ньому гармонію взаємин. Адже як засвідчує Державна базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», реалізація на практиці гуманістичних принципів дошкільної освіти, неможлива без педагогічної зрілості вихователя. Отже, головним у  шляхах підвищення педагогічної майстерності  закладу є постійна робота   над професійною та особистісною зрілістю педагогів закладу. «Талант створювати не можна, але можна створювати культуру тобто ґрунт, на якому ростуть і процвітають таланти» В.Сухомлинський 2019-2020 роки 2.Створення електронної бібліотеки, накопичення та зберігання документації методичного кабінету. 2020-2021 роки 3.. Розробка методичних проектів по впровадженню в практику роботи педагогічних ідей Софії Русової, В.О.Сухомлинського. 2021-2022 роки
 1. Вивчати, узагальнювати і поширювати передовий педагогічний досвід.
 2. Атестація педагогів – справа відповідальна «Презентація професійної мобільності педагогів в умовах динаміки освітнього процесу» .
6.Щорічно проводити конкурс вихователів,  помічників вихователів  до дня народження Софії Русової: « Запалимо свічу добра…»
 1. Декада інноваційної діяльності «Заняття під голубим небом» за спадщиною В.Сухомлинського .
 2. В роботі з педагогами використовувати нові активні форми роботи:
 • Ділові ігри;
 • Педагогічні ринги;
 • Банк ідей;
 • Дискусійний клуб;
 • Тестування.
Цікавість цих форм  в тому, що вони забезпечують зворотній зв’язок, відвертий обмін думками, об’єднують колектив, підвищують рівень відповідальності кожного педагога.
 1. Використовувати традиційні форми роботи з педагогами:
 •  Виставки творчих робіт;
 • Розробка та презентація авторських робіт (занять, заходів, виставок, презентацій);
 • Обмін педагогічним досвідом «Майстерня педагога»;
 • Методичні лекції, консультації, семінари.
Очікуваний результат Участь у проекті дасть можливість забезпечити цілеспрямоване методичне навчання педагогів з означеної проблеми, стимулюватиме потребу в самоосвіті, активізуватиме творчу ініціативу, сформує і проявить  комунікативні і креативні здібності учасників.  Педагоги здобудуть досвід  колективного  творчого мислення матиме можливість, опанують технологію  творчого  стимулювання кожної дитини, уміння користуватися проектною технологією , як показником високої кваліфікації педагога, його інноваційного мислення, орієнтації на  особистісний розвиток  дитини.   Здобуті знання під час реалізації проекту , не лише  набудуть особливої міцності, а й принесуть  задоволення  від  результатів практичної діяльності, стимулюватимуть  до нового пошуку . Освітньо-виховна робота в ДНЗ  процес творчий. Кожен педагог і батьки, можуть внести в Програму розвитку  свої корективи з урахуванням мікроклімату в групі, можливостей конкретних дітей, рівня сформованості навчальних навичок і свої педагогічні ініціативи.   Виховання дітей і є той нелегкий шлях, який кожний справжній педагог повинен здолати у пошуках істини. Соціальний ефект:
 • Підвищення рівня компетентності педагогів.
 • Покращення якості освіти дітей шляхом участі педагогів та батьків у конкурсному русі.
 • Зменшення відсотків плинності кадрів у колективі.
ПРОЕКТ.  Інформатизація дошкільної освіти. Проблема: Об’єктивна необхідність в обробці великого об’єму управлінської  і педагогічної інформації при здійсненні особово – орієнтованої парадигми освіти. Недооцінки ролі комп’ютерних технологій у вирішенні цієї проблеми. Мета: Підвищення рівня професійної майстерності співробітників дошкільної ланки освіти  в застосуванні ІКГ. Завдання :
 1. Розробити інформаційну модель і комп’ютерну технологію управління якістю дошкільної освіти.
 2. Створити документообіг в дошкільному навчальному закладі (яслах – садку) №13 «Берізка»,    із застосуванням інформаційних технологій.
 3. Залучити батьківську громаду до побудови індивідуального освітнього розвитку дитини через постійне інформування.
 4. Організувати ефективну мережну взаємодію.
  № з/п   Заходи проекту   Етапи, термін їх виконання Відомості про джерела, форми Є механізми, залучення трудових, матеріальних ресурсів для реалізації проекта
Джерела фінансування Виконавці
1.  Створення мобільної команди, яка займатиметься впровадженням ІКТ в освітній процес   01.09.2019 Без фінансування Творча група
2. Створення електронних документів в освіті(планування, звіти, діагностика, робочі листи, організація дитячої діяльності тощо) 2019-2022 Без фінансування Творча група
3. Підвищення кваліфікації  педагогів на курсах   ЧОІППО   2019-2022   Позабюджетне фінансування   Адміністрація
4. Систематизація  і зберігання дослідницьких і проектних робіт, супровід свого порт фоліо. 2019-2022 без фінансування Творча група
5. Організація  ефективної мережної взаємодії 2019-2022 Бюджетне фінансування Творча група
         
  ПРОЕКТ. Матеріально-технічне  та фінансове забезпечення План розвитку  дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №13 «Берізка»  на 2019-2022 роки реалізовуватиметься в межах загального обсягу  видатків, виділених бюджетом  міста на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів юридичних та фізичних осіб, спонсорської допомоги батьків, що не суперечить чинному законодавству України. Матеріально-технічні та фінансові ресурси визначаються реальними потребами реалізації конкретних проектів, які є  складовими плану розвитку  дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №13 «Берізка»,   на 2019-2022роки, відповідно до  санітарно-гігієнічних норм і правил з  урахуванням типового переліку обов’язкового навчального та розвивального обладнання, а також розвитку методичної служби, інформаційних технологій, сучасної дитячої та методичної літератури, інших чинників формування сучасного рівня якісного розвитку особистості дитини.   Шляхи реалізації 2019 рік 1.Капітальний ремонт  тротуарних доріжок на території ДНЗ .
 1. Ремонт ігрових павільйонів, фарбування.
 2. Оздоблення фасаду ДНЗ – «Самчиківський розпис»
2020рік
 1. Капітальний ремонт водовідвідної та каналізаційної системи ДНЗ.
 2. Ремонт ігрових павільйонів, фарбування.
 3. Заміна вхідних дверей на харчоблоці і в групах раннього віку.
2021рік
 1. Капітальний ремонт даху господарчої будівлі ДНЗ .
 2. Капітальний ремонт коридору.
2022 рік 1.Ремонт сходинкової клітки лівого і правого крила.
 1. Капітальний ремонт огорожі ДНЗ.
  Очікувані результати
 1. Забезпечення в повному обсязі ДНЗ твердим і м’яким інвентарем.
 2. Створення умов для комфортного перебування дітей в навчальному закладі:
  • Благоустрій майданчиків
  • Оновлений фасад
  • Відремонтовані туалетні кімнати
 3. Удосконалення матеріально-технічної бази на сучасному рівні.
Соціальний ефект: – Створення безпечних умов для життя і здоров’я учасників освітнього процесу. – Підвищення рейтингу  дошкільного навчального закладу  (ясел-садка)  №13 «Берізка». ПРОЕКТ:  Здоров’язберігаючі технології Здоров’я дитини – це стан її повного фізичного, душевного та соціального благополуччя. Невід’ємною складовою цілісної і комплексної системи виховання В.Сухомлинський, Софія Русова вважала фізичний розвиток дитини. “Щоб сформувати гармонійно розвинену особистість,   потрібно знати і розуміти фізичну сутність дитини, тобто її фізіологію”. Софія Русова. Тож недарма першочерговим завданням Державної національної програми “Освіта” визначено: «…виховання здорової, фізично розвиненої особистості, формування основ знань і навичок здорового способу життя”. Питання збереження та зміцнення здоров’я дитини  належить до основних завдань педагогічного колективу ДНЗ №13. Велика увага приділяється  питанням створення умов для збереження та зміцнення здоров’я дітей під час навчально-виховного процесу. Організація середовища  враховує вплив екології довкілля на здоров’я дітей. Окреслені проблеми вимагають від педагогів пошуку нових підходів, які б сприяли збереженню та зміцнення  здоров’я дітей, формували в них навички здорового способу життя. Тому основним завданням ДНЗ   по збереженню та зміцнення  здоров’я   є виховання дитини в дусі відповідального ставлення до свого здоров’я, до здоров’я оточуючих,  як до найвищої  цінності.   Шляхи реалізації.        Використовувати здоров’язбережувальні  та здоров’язберігаючі технології, які сприятимуть максимальному розвитку  фізичного тіла дошкільнят,  розвитку їхньої психіки, формуванню духовності, навичок комунікативності.
 1. 1. Гуманістично-особистісна технологія, яка має психотерапевтичну спрямованість на підтримку особистості, допомога їй. У неї закладено ідеї поваги та любові до дитини, оптимістичної віри в її творчі сили. Ця технологія цілком відкидає примус.
 2. Технологія співдружності, яка реалізовує демократизм, партнерство в відносинах педагога і дитини. Педагог і дошкільник разом виробляють цілі, зміст, дають оцінку, перебувають у стані співдружності, співтворчості.
 3. Технологія вільного виховання робить акцент  на наданні дитині свободи вибору  та  самостійності у різних сферах її життєдіяльності. Роблячи вибір , дитина у найкращий спосіб реалізує позицію суб’єкта, йде до результату від внутрішнього потягу, а не від зовнішнього впливу.
2019 -2022 роки
 1. Особистісно – орієнтовані технології застосування паралельно зі створенням здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних умов, які спрямовані на:
 • Розвиток тіла та фізіологічної системи організму дитини (взагалі та дихальної, серцево-судинної, нервової систем, опорно-рухового апарату);
 • Розвиток пізнавальних процесів (сенсорного та інтелектуального) психічних процесів – сприяння, уваги, позитивного мислення, пам’яті тощо;
 • Формування психічних станів (у межах норми, імпульсивності, тривожності, агресивності);
 • Вільний, природній прояв позитивних емоцій;
 • Розвиток особистісних якостей (відповідальності за доручену справу, витривалості, упевненості в своїх силах, знаннях; доброзичливості, самоповаги, ціннісного ставлення до життя, здоров’я, природи).
Протягом 2019 – 2022 років
 1. Діяльність педагогічного колективу спрямувати на проведення заходів, які сприятимуть активізації всіх фізіологічних систем організму дитини, забезпечення їхньої працездатності: фізичної, емоційної, психічної.
Протягом 2019 – 2022 років
 1. З метою створення умов для нормального положення тіла дітей, придбати столи різних конструкцій – для положення сидячи, стоячи, що добираються не тільки за віковими показниками, а й за зростом дітей, що сприятиме правильному формуванню постави, нормального положення внутрішніх органів, їх правильного функціонування.
Протягом 2019 – 2020 років
 1. На заняттях обов’язковим повинно бути регулювання психічної, емоційної працездатності, дотримання її періодів, зняття втоми. Щоб забезпечувати працездатність вихованців на кожному етапі використовувати відповідні технології. На початку занять використовувати дихальні вправи, дидактичні ігри на розвиток дихання («Пір’їнка», «Король вітрів», «Чия кулька далі», звуконаслідування явищ природи, голосів тварин тощо).
Для кращого розвитку у дитини мислення, пам’яті, уваги проводити імітаційні, мімічні вправи, пальчикові ігри, тощо. З метою мотивації дошкільнят до навчання та здорового способу життя, піднесення емоційного настрою вивчати вірші, забавлянки, мирилки, приказки, загадки, співати коротенькі пісеньки, щоб забезпечувати активну фізичну працездатність упродовж всього періоду навчання. На спаді працездатності ( 15-20 хв. заняття), проводити різні види масажу: точковий, класичний, механічний; фізкультхвилинки, фізкультпаузи, хороводні , рухливі ігри. Для профілактики втоми очей, розвиткові гостроти зору, слуху проводити маніпулятивні вправи (гімнастика «Зіркість», «Сухе вмивання», «Кольоротерапію» (спостереження за квітами в куточку природи, зосередження зору на зеленому, блакитному, жовтому кольорах тощо); «Аромотерапію» (вдихання пахощів садових, польових, лісових квітів, чаїв цілющих, тощо). Щоб зняти емоційну, фізичну напругу після занять з фізичної культури, трудової діяльності та врівноважувати процеси збудження й гальмування – проводити  заспокійливу психогімнастику, релаксацію (вправи на розслаблення) під музику. Протягом 2019 – 2022 років
 1. Всю фізкультурно-оздоровчу роботу проводити в тісному контакті з сім’єю. Залучати батьківську громаду, спортивних активістів до участі в спортивних святах, дійствах, змаганнях; надавати консультації, проводити лекції, практикуми, семінари-практикуми, круглі столи. Скласти спільний план роботи.
Протягом 2019 – 2022 років
 1. Продовжувати роботу творчої групи педагогів та батьків , спортивних активістів над розробкою конспектів фізкультурно-спортивної роботи, сценаріїв спортивно-масових дійств, нових інноваційних форм і методів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.
Протягом 2019– 2022 років
 1. Спортивно-фізичні навички дітей закріплювати та вдосконалювати під час проведення Днів здоров’я, Тематичних днів типу «День туризму», «Всесвітній день здоров’я», «День довкілля», «Щаслива родина – заможна держава», «Тато, мама і я – спортивна сім’я» , спортивних свят та розваг на свіжому повітрі , на міському стадіоні і т.д. з участю батьків та представників громадськості.
Протягом 2019 – 2022років
 1. Щорічно 7 квітня відзначати Всесвітній День Здоров’я.
 2. 12. Спрямовувати зусилля колективу на впровадження «Програми медико-педагогічного всеобучу з питань охорони життя і здоров’я дитини-дошкільника.»
 3. Продовжувати роботу родинного клубу «Тато, мама, я – спортивна сім’я», співпрацю з позашкільним закладом СДЮСШ з футболу – спортивної секції «Юні футболісти» і ДЮШШ спортивної секції «Цікаві шахи» .
 4. Результативність та проблеми фізичного, психічного та соціально-духовного здоров’я дітей ДНЗ №13 «Берізка» щорічно у квітні-травні розглядати на батьківських конференціях з участю дитячих лікарів.
 5. Двічі на тиждень у ІІ-й половині дня проводити заняття у спортивних секціях, гуртках, у студіях естетичного та фізкультурного спрямування з метою оздоровлення дітей та поліпшення їхнього емоційного стану.
 6. Направляти зусилля педагогічного колективу на виконання комплексної програми «Здоровий малюк», до змісту роботи якої з оздоровлення та фізичного виховання дітей, входять загартовуючі та профілактичні заходи.
 7. 17. Щорічно планувати фізкультурно-оздоровчу роботу, звертаючи увагу на результати аналізу захворюваності дітей в минулому році, а також на результати медичних оглядів дітей фахівцями.
 8. Щомісяця медпрацівником перевіряти дотримання санітарно-гігієнічних вимог щодо проведення занять з фізкультури, разом з вихователем-методистом здійснювати медико-педагогічний контроль за фізичним навантаженням на дітей під час занять. Результати фіксувати у протоколі й відображати в журналі медичного контролю.
  Протягом 2019 – 2022 років
 1. Двічі на рік ( узимку та влітку) організовувати «Тиждень безпеки життєдіяльності дитини» з активним залученням батьківської громади та працівників ДАІ. Проводити роз’яснювальну роботу з вихованцями щодо безпечної поведінки під час фізкультурних занять та самостійної рухової діяльності; планувати та проводити на спеціальних заняттях і в повсякденному житті.
Протягом 2019 – 2022 років
 1. Забезпечити вихователів груп, інструктора з фізичної культури, музичного керівника науково-методичною літературою з проблем:
–  Застосування ігрового методу в навчанні гімнастичних вправ; – Театр фізичного виховання М.Єфименка; – Диференційований підхід до формування у дітей рухових умінь,                                                                                   навичок,   використання «малих форм»  фізичної культури; –  Фізичне виховання в сім’ї.                                                   2019-2020 р.
 1. 21. Поліпшити якість медико – педагогічного контролю.
2019-2022 р.
 1. Організовувати наставництво досвідчених вихователів молодим спеціалістам.
2019-2022 р.
 1. Поповнити медичний кабінет науково-медичною літературою з актуальних проблем фізичного виховання дітей та профілактики захворюваності.
    2019-2020 р.
 1. Придбати інвентар для загартування дітей у всіх вікових групах (посудини для води, «вафельні рукавички» тощо).
2019-2022 р.
 1. Придбати фізіотерапевтичне обладнання, виготовити нестандартне обладнання для виконання загально – розвивальних вправ.
  2019-2022р. р.
 1. Проводити тематичні перевірки «Формування рухових умінь і навичок у дітей дошкільного віку.»
 2. Створити оптимальне навчально-спортивне середовище для дошкільників, педагогів, батьків (обладнати залу, спортивний майданчик)
Очікувані результати
 1. Завдяки систематичній, цілеспрямованій роботі колективу в ДНЗ №13 «Берізка» зменшиться кількість дітей з відхиленням у фізичному розвитку.
 2. Весь комплекс здоров’язберігаючих заходів сприятиме помітному поліпшенню здоров’я вихованців.
 3. Найцінніше те, що малюки будуть йти до школи фізично розвиненими.
 4. Покращиться відвідування ДНЗ дошкільниками.
Міцне здоров’я, гармонійний розвиток дошкільнят, їхні уміння і навички, виконання життєво – важливих рухів, висока фізична і розумова працездатність – ось, що очікує колектив педагогів і батьків від правильної і вмілої організації фізичного виховання дітей у дошкільному навчальному закладі.                   Проект : «Родинне виховання  у «Хаті радості» на національних та морально-духовних традиціях українського народу  за спадщиною  В.Сухомлинського, Софії Русової»   «Роки дитинства – це насамперед виховання серця.» В.Сухомлинський   «Сучасне дошкільне виховання є міст, що перекидається між дитячим садком і родиною… До цього часу родина була найкращим  осередком   для дітей.»                                                                                     Софія Русова                                                                                                                   
 1. Реєстраційна картка до проекту.
   Назва:  «З родини йде життя дитини» або «Садок і родина – сім’я єдина».  Єдність  суспільного   та родинного виховання через   спадщину Великих педагогів сучасності  В.Сухомлинського , Софії Русової .    Автори :  Примушко Н.М. – завідуюча  ДНЗ №13,    Серга Т.В. – вихователь – методист, творча  група педагогів, батьківської громади.   Учасники проекту: колектив ДНЗ, діти дошкільних груп,  батьки.   Характеристика проекту:
 • За змістом – виховний;
 • За кількістю учасників – колективний;
 • За терміном реалізації – довготривалий;
 • За кінцевим результатом – практично-орієнтований.
  2.Анотація. Проект «З родини йде життя дитини» або «Садок і родина – сім’я єдина» спрямований на  формування  національної свідомості дітей, на єдність виховного процесу сім’ї, дитини,  дошкільного навчального закладу, де діє принцип – «Садок і родина – сім’я єдина» Автори проекту переконані, як свого часу і Василь Сухомлинський, і Софія Русова, що духовність, національну свідомість, почуття людської гідності,  вміння зберігати національні  звичаї та традиції родини необхідно формувати в дітей  з перших років життя  разом  з навчальним закладом і сім’єю. Заходи: У ході реалізації проекту рекомендуємо провести такі найголовніші заходи: 1.З педагогами і батьками:
 • Педагогічні читання;
 • Диспути;
 • Семінари – практикуми; тренінги;
 • Засідання клубів: « Дідусів і бабусь», «Умілі рученята» та інші;
 • Спільне проведення свят і розваг, родинно-методичних світлиць;
 • Колективні презентації;
 • Екскурсії;
 • Персональні та тематичні виставки;
 • Конкурси, фестивалі;
 • Зустрічі з народними умільцями, художниками-краянами, професорсько-викладацьким складом НДУ ім.М.Гоголя.
 
 1. З вихованцями:
  • Заняття ознайомлення з навколишнім та з народознавства;
  • Виставки дитячої та родинної творчості, організація художніх вернісажів;
  • Свята , тематичні розваги;
  • Конкурси, проведення тематичних днів;
  • Екскурсії по музеях міста, визначних місцях краю;
  • Заняття в гуртках, студіях, секціях;
  • Ігри;
  • Ярмарки.
  Автори проекту переконані, що успішне виконання цього важливого завдання можливе за умови підвищення компетентності педагогів і  батьків, стимулювання їхнього інтересу до проблеми з практичним застосуванням  набутих знань у роботі з дітьми. Очікувані результати: 1.Відродити традиції  сім’ї – традиції нації  через призму  педагогічної спадщини В.Сухомлинського, С.Русової. 2.Сформувати провідну національну цінність – родинність. 3.Забезпечити  наступність  у  системі роботи дошкільного навчального закладу і сім’ї через втілення українських  національних звичаїв і традицій  родини.
 1. Поповнити матеріалами фонди міні-музеїв дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №13 «Берізка», що існують та створити нові експозиції.  (Народознавчі  та родинні матеріали).
  Настановчі   ідеї В.Сухомлинського , Софії Русової щодо родинного виховання   «Головний зміст і мета сімейного життя — виховання  дітей. Головна школа виховання дітей — це взаємини чоловіка і дружини, батька і матері.» В.Сухомлинський «Дитина — дзеркало родини; як у краплі води відбивається сонце, так у дітях відбивається моральна чистота матері і батька.»                                   В.Сухомлинський “Три біди є у людини – смерть, старість і погані діти –  говорить народна мудрість. Смерть – невблаганна. Перед нею не можна зачинити двері свого дому. Старість неминуча. А від поганих дітей можна дім вберегти як від вогню. І це залежить не тільки від батьків, а й від самих дітей.»                                   В.Сухомлинський «…кожна садівниця добре знає,  коли посадити, коли полити, чим підживити, як розпушити землю, щоб зібрати хороший урожай..» Софія Русова   «… вихователька дитячого садка має закидати зерна героїчного натхнення в душі своїх вихованців так глибоко, щоб ніякі будяки майбутнього буденного матеріального життя не заглушили їх…» Софія Русова   «…вихователька має стати старшою сестрою для матерів, вносити в хати національну свідомість і тим  якнайкраще виконувати свою місію…» Софія Русова     3.ОПИС ПРОЕКТУ Проблема, на розв’язання якої спрямовано проект Розбудова  незалежної  української держави пов’язана з формуванням громадянського суспільства , ключовою фігурою в якому має стати  високоосвічена,  культурна особистість , здатна усвідомлювати  себе громадянином демократичної правової країни,  зі своїми правами і обов’язками . Нині  питання родинного виховання в Україні є надзвичайно актуальним. Ні для кого не секрет, що в суспільстві спостерігається духовна деградація. Засилля «чужого»  має величезний вплив на душі маленьких українців. Тому виникає потреба  рухатися  до рідного, до  «свого», справжнього, українського. А рідне і справжнє, яке виховає  особистість, представника нації і незалежної України – це національна  педагогіка, скарбниця  педагогічної спадщини В.Сухомлинського , Софії Русової . Зміст та ідеї педагогічної спадщини родинного та  національного виховання В.Сухомлинського , Софії   Русової співзвучні сьогоденню. Разом з батьками мусимо негайно братися за відродження духовності і культури, звичаїв та традицій українського народу через  місточок суспільного дошкільного  виховання і родини. І так багато розгублено, забуто, втрачено.  Ми маємо усе робити для того , щоб підвищився рівень національної свідомості всього населення,  і найперше це стосується молодого покоління – майбутнього нашої держави. Вирішальну роль у цьому відіграє дошкільний навчальний заклад, як перша ланка у системі неперервної освіти в Україні. Вбачаємо необхідним забезпечити педагогів методичним інструментарієм, щодо  виховання дитини в родині і  в садочку, спираючись на відповідні наукові засади. Наш обов’язок : встановити  тісні, довірливі, душевні стосунки з батьками, родинами ДНЗ, з метою разом  виховати дітей на «національному  родинному рідному ґрунті». Отже, головний обов’язок  виховання дітей у родині становить всебічний розвиток особистості, що сполучає в собі духовне багатство, моральну чистоту й фізичну досконалість. Досягнення цієї мети включає здійснення таких завдань, як фізичне, розумове, національно-патріотичне,   моральне, трудове, естетичне виховання. Освітня робота з родинного виховання дітей дошкільного віку має бути спрямована на формування  у дітей ціннісного ставлення  до особистості батька і матері,  членів родини, свого  народу, Батьківщини, держави, нації, родинних цінностей і чеснот. Актуальність проблеми відродження традицій  українського  родинного виховання  як  духовно-морального джерела становлення особистості, ефективного засобу  формування  національної  свідомості, утвердження  норм  і  цінностей  української  ментальності  зумовлена кардинальною  зміною соціально-моральних орієнтирів нашого суспільства: від пропагування ідеї заперечення сім’ї, знецінення чеснот сім’ї і її виховних традицій до утвердження пріоритету родини як основного і найавторитетнішого вихователя підростаючих поколінь. Мета проекту:
 • формування високоосвіченої, культурної особистість малого  українця , здатного усвідомлювати себе частинкою  родини, сім’ї, зі своїми обов’язками і правами, громадянином демократичної правової української держави, яку він любить , яку шанує  і якою. пишається.
 • Створенню міцного батьківського авторитету на засадах  народної педагогіки та спадщини В.Сухомлинського, С.Русової  і  міцної  педагогічної  позиції  щодо родинного виховання,   взаємоповаги  між  батьком  та  матір’ю,   чуйного ставлення до дітей, знання їхніх потреб і інтересів.
 • Формування та закріплення  основ національних  звичаїв та традицій  при вихованні особистості в родині, в  ДНЗ на засадах   педагогічної спадщини В.Сухомлинського, С.Русової.
Завдання проекту: 1.Вивчення творів В.Сухомлинського «Серце віддаю дітям», «Шлях до серця дитини», «Хрестоматія по етиці» , Софії Русової «Націоналізація дошкільного виховання», «Нова школа національного виховання», «Сучасний сад на національному ґрунті». 2.Створення середовища  родинного виховання на національних  звичаях  і традиціях українського народу. (Родинні деревця, спільні  виставки світлин, колекція ремесел родин, оберегів  і т.д.) 3.Формування провідної  національної  цінності – родинність.   План реалізації проекту.  
№ з/п Заходи Термін Виконавці Прогнозовані результати  
1. Регулярні зустрічі авторів проекту з батьками Упродовж року педагоги Планування роботи  
2. Робота в бібліотеках, музеях міста Вересень Жовтень Педагоги Батьки Добір літератури. Розширення знань стосовно проблеми  
3. Анкетування батьків, педагогів Вересень   Практичний психолог Педагоги З’ясувати ставлення до проблеми  
4.       4.1           4.2. Педагогічні читання творів В.Сухомлинського,  Софії Русової Ідеї родинного, національного, суспільного   виховання у працях  В.Сухомлинського, С.Русової Презентація  досвіду «Джерела  їх  духовності»     1 квартал               1V квартал Педагоги Батьки Залучення батьків, педагогів до вивчення педагогічної спадщини В.Сухомлинського, С.Русової Розширення знань. Підвищення педагогічної культури, педагогів, батьків  
5. Диспут «Погляди В.Сухомлинського, Софії Русової на  роль сім’ї, матері у вихованні дітей.»   Жовтень   Завідуюча Залучення батьків, педагогів до вивчення педагогічної спадщини В.Сухомлинського, С.Русової Розширення знань. Підвищення педагогічної культури, педагогів, батьків  
6. Добір  та систематизація  улюблених матеріалів усної народної творчості родин Вересень Жовтень Музичний керівник, батьки, вихователі Розширення знань про  звичаї  і традиції родин,  міста  Ніжина, району  
7. Фестиваль колискової пісні (дошкільні групи) Жовтень Педагоги Батьки Збагачення  фонду народних, авторських колисанок  
8. Світлиця з участю родин з дітьми,   працівників «На калині мене мати колихала» Жовтень Педагоги Батьки   Розширення знань про    традиційні осінні звичаї та обряди Ніжинщини  
9. Провести  круглий стіл: «Дві зірки , два світоча педагогіки – В.Сухомлинський, С.Русова»  «Про  використання звичаїв, традицій, обрядів українського народу у вихованні дітей»   листопад   Вихователь і методист Формувати сталі знання педагогів, батьків про українські народні звичаї, традиції, обряди та використання їх  
10. Провести методично-родинну світлицю  за участю батьків і дітей «Традиції сучасної сім’ї. Їх роль у вихованні дітей» «Грудень іде  – за собою гостей веде» грудень  Завідуюча Батьки Педагоги Розширення знань про традиції сучасної сім’ї. Обмін досвідом  родинного виховання.  
11. Відзначення календарних обрядових свят через Тематичні дні: ·        Свято Миколая; ·        Різдвяний цикл : ·        з колядками, щедрівками; ·        Весняний цикл: з стрітенням, закличками, веснянками, Великоднем.; ·        Літній цикл: З зеленими святами, Спасом та ін.    Згідно річного плану Батьки Педагоги Спільна діяльність батьків, дітей, педагогів Обмін досвідом, презентація досвіду родинного виховання  
12. Літературно-музична вистава з участю батьків «Щедрий вечір» січень Батьки, діти, працівники закладу Збагачення знань батьків, дітей про українські традиції, звичаї  
13. Конкурс родинної пісні «А нашого цвіту по всьому світу» лютий Родини Музичний керівник Виховання поваги і шани до родинних традицій, сімї , садка  
14. Педагогічні роздуми з родиною, презентація  відеослайдів «Немає  складнішої мудрості, ніж батьківська і материнська мудрість вихователя, людини» В.Сухомлинський Січень Лютий Батьки Педагоги Діти Виховання   бажання знати  витоки педагогічної  творчості  В.Сухомлинського; бажання створити  і презентувати     родинний  доробок  
15. «Ясна зоря її життя…» до  річниці С.Русової Педагогічні читання  з участю науковців НДУ ім..М.Гоголя. Презентація родинних ремесел, уподобань, захоплень : «Яка хата – такий тин, який батько – такий  син» Лютий Педагоги, родини Спільна діяльність науковців, педагогів, батьків, дітей  
16. Родинний діалог «Як працею облагородити серце, виховати людяність» В.Сухомлинський   Провести ярмарок родинної та садкової  творчості   «Екологічні осередки на підвіконні» «Наша хата – радістю багата» березень Батьки Педагоги Діти Вчимося етиці спілкування разом. Використання набутих знань, умінь у практичній діяльності  з екології  
17. Психолого-педагогічний тренінг  з родинами «Усвідомлене батьківство або філософія дитячого щастя»  за  спадщиною  В.Сухомлинського, С.Русової. квітень Батьки Педагоги Практичний психолог Викладачі НДУ ім..М.Гоголя Формувати провідну національну цінність – родинність  
18.  Родинний аукціон  цікавинок «Хай славиться рід  наш – садок і родина, хай в мирі  і злагоді живе Україна» квітень Батьки Педагоги Практичний психолог   Формувати провідну національну цінність – родинність  
19. Родинна світлиця до Міжнародного  Дня Матері, Міжнародного Дня сім’ї « Свято «Батько і мати  – два серця крилаті» (родинне зібрання) Травень Батьки Педагоги Діти Спільна діяльність батьків, дітей, педагогів. Виховання споконвічних традицій пошани до батька, матері.  
20. Родинний консиліум  «Мудрість батьківської любові». Погляди  В.Сухомлинського, С.Русової   травень Батьки Педагоги Колеги  ШДС  С.Русової  м.Київ, ДНЗ №28 м.Прилуки Обмін думками, досвідом  суспільного дошкільного виховання, родинного  
21. Виставка робіт батьків, дітей ( гурткова, студійна робота    «Умілі рученята») Упродовж року Батьки Педагоги Діти Залучення батьків, педагогів, дітей до спільної діяльності.  
22. Екскурсії до музеїв рідного міста –  «Поштова станція»,   краєзнавчого музею,  музей рідкісної книги, художнього салону, художнього музею НДУ ім.М.Гоголя, ярмарок народно-прикладного мистецтва  і т.д. Упродовж року Батьки Педагоги Діти Збагачення, уточнення знань батьків, дітей, педагогів про безцінні надбання музеїв рідного міста.  
  Підсумки  проекту
  1. Презентувати результативність діяльності через оформлення : –  практично-методичний посібник «Спалахнула свічечка…» 1 – 3 випуск; – Відеопрезентацій : – «Родинне деревце», – «Обереги мого роду», – «Захоплення і таланти родини і дитини»      і т.д Травень-серпень Педагоги Батьки Діти   Аналіз виконаної роботи, виявлення її переваг і недоліків, труднощів,   самооцінка і взаємооцінювання результатів, визначення побажань і планів на майбутнє.
  2. –  Постійно – діючий вернісаж  всіх видів діяльності, захоплень родини, вихователів: «Дивосвіт талановитих дітей, батьків, педагогів»  (підсумок року) –   День родини Протягом року Педагоги Батьки Діти Керівники гуртків Аналіз виконаної роботи, виявлення її переваг і недоліків, труднощів,   самооцінка і взаємооцінювання результатів, визначення побажань і планів на майбутнє.
  3. – Екскурсійна  Презентація   міні-музеїв  вікових груп  з участю   музейних працівників, науковців  НДУ ім.М.Гоголя . Протягом року Педагоги Батьки Діти   Аналіз виконаної роботи, виявлення її переваг і недоліків, труднощів,   самооцінка і взаємооцінювання результатів, визначення побажань і планів на майбутнє.
  4. – Прес-конференція «Наш центр національний  – то острівок соборної святої  України». Зустріч  з  працівниками  державного педагогічно-меморіального музею     В.О.Сухомлинського у Павлиші, що на Кіровоградщині , професором педагогіки, автором  «Вибраних творів С.Русової» Є.Коваленко (  презентація  нових матеріалів, експозицій, музейних ігор, якими поповнилися фонди   за результатами пошукової роботи батьків, дітей, педагогів) Травень Педагоги Батьки Діти   Аналіз виконаної роботи, виявлення її переваг і недоліків, труднощів,   самооцінка і взаємооцінювання результатів, визначення побажань і планів на майбутнє.
  5. – Педагогічна рада оцінка довготривалого проекту  «Родинне виховання  у «Хаті радості» на національних та морально-духовних традиціях українського народу  за спадщиною  В.Сухомлинського, Софії Русової»  Травень Педагоги     Аналіз виконаної роботи, виявлення її переваг і недоліків, труднощів,   самооцінка і взаємооцінювання результатів, визначення побажань і планів на майбутнє.